HOPS-ohjaus

”Parhaimmillaan hops toimii opintoja kokoavana meta-tasona, opintojen punaista lankaa kuljettavana välineenä, joka tukee opiskelijan kasvua asiantuntijuuteen.” (Skaniakos, 8)

Hopsin tarkoitus on taata opiskelijoille hyvä ja sujuva opintopolku. Hopsia ei lähtökohdiltaan ole tarkoitettu vain ensimmäisen vuoden syksyllä tehtäväksi mekaaniseksi opintosuoritukseksi, ns. eHopsiksi, vaan parhaimmillaan se tukee koko opiskeluprosessia.

Hops-ohjaus elää opiskelijan koko opintojen ajan ja saa erilaisia painotuksia opintojen eri vaiheissa. Opintojen alussa painottuu ns. opiskelijaprosessi. Sillä tarkoitetaan uuteen koulutusinstituutioon sosiaalistumista ja integroitumista – opitaan uuden yhteisön tavat, käytänteet ja normit.  Tässä vaiheessa ohjauksessa painottuu psykososiaalinen ulottuvuus eli opiskelijan toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen.

Asiantuntijuusprosessi kasvaa opintojen edetessä. Ohjauksellisesti asiantuntijuusprosessia tuetaan uraohjauksella. Se ei tarkoita pelkästään ohjausta ammatinvalintaan tai työpaikkaan, vaan laajemmin ohjausta koko oman asiantuntijaidentiteetin kehittymiseen.

Koko opintopolun ajan mukana kulkee perinteinen opintojen ohjaus sekä tekninen opintoihin liittyvien valintojen ja suoritusten ohjaus.
Yksi hops-ohjauksen keskeisiä tavoitteita on vahvistaa opiskelijan omaa toimintaa ja aktiivisuutta sekä vastuullisuutta opintojen edetessä.

Opiskelun ja ohjauksen kolme ydinprosessia

Opiskelun ja ohjauksen kolme ydinprosessia

Lue lisää: Penttinen, Plihtari, Skaniakos & Valkonen (toim.) 2011. Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. Jyväskylän yliopisto.