Kotiryhmä

Humanistisen ammattikorkeakoulun Äänekosken kampuksella pilotoitiin, kuinka edistää opintojen alkuvaiheen integroitumista ja opintojen sujuvuutta. Opettajat jakoivat uudet opiskelijat etukäteen 6 hengen ryhmiin asuinpaikkakunnan mukaan. Kotiryhmää ohjasi kaksi opettajaa parityöskentelynä.

Kotiryhmän toiminta perustui tavoitteelliseen opintoihin sisältyvien tehtävien työstämiseen. Toiminta käynnistettiin ryhmäyttävin menetelmin heti ensimmäisinä opiskelupäivinä. Ensimmäisen puolen vuoden aikana opetus oli kontaktiopetusta. Tuona aikana kotiryhmissä suoritettiin 7 opintopistettä kokonaisuudesta, johon sisältyi 35 opintopistettä.

Vakiintunut käytäntö Humakissa

Kotiryhmämallia on toteutettu Humakissa pilotin jälkeen jo neljän vuoden ajan, ja se on siirtynyt muihinkin Humakin koulutusohjelmin. Syksyllä 2013 Humakissa aloittavat monialaiset Kotiryhmät, jolloin eri pääaineopiskelijoita ryhmäytetään keskenään.

Edelleenkin jatkossa Kotiryhmissä keskeisinä piirteinä säilyvät ryhmässä oppiminen ja vertaisuus. Jatkossa pyritään yhä monipuolisemmin hyödyntämään opiskelijoiden keskinäistä vertaisuutta. Suunnitelmissa on mm. opinnäytetyöprosessin vastuuttaminen entistä enemmän ryhmille (opponointia, toisten tekstien lukemista).

Trendi opiskelijoiden sitouttamiseen ja integroimiseen oppilaitokseen on selvä: Enemmän ohjausta ryhmässä, ei enää yksittäisiä opiskelijaohjauksia.

Myös opettajan rooli on muutoksessa. Opettaja ei enää jaa tietoa, vaan oppiminen tapahtuu yhdessä – opettajan toimiessa ryhmän ohjaajana.

Kotiryhmämalli tukee muuttuvaa opettajuusidentiteettiä, sillä parityöskentely tarjoaa opettajille keskinäistä vertaistukea.

Kokemuksia kotiryhmämallista

Pehmeä lasku opintoihin

 • Kotiryhmä koettiin turvalliseksi paikaksi ja se tarjosi emotionaalista tukea.
 • Kotiryhmä koettiin tukevan integroitumista opiskeluryhmään.
 • Kotiryhmä toimi vertaisryhmänä.

Tehtäväorientoitunutta työskentelyä

 • Kotiryhmät olivat tehtäväorientoituneita ja niiden toiminta tavoitteellista.
 • Opiskelijat itse kokivat kotiryhmän ennen kaikkea opiskelutehtäviin keskittyväksi ryhmäksi.

Ryhmälle ollaan vastuussa

 • Kotiryhmällä koettiin olevan erityinen ryhmähenki.
 • Ryhmän paine sai opiskelijat tekemään tehtävät valmiiksi.

Ryhmä kehittää sosiaalisia taitoja

 • Kotiryhmässä opittiin sietämään erilaisuutta.
 • Kotiryhmä tuki osallistumista: myös vähemmän aktiiviset ja opiskelijat saivat mahdollisuuksia osallistua ja tehdä asioita.
 • Kuuden opiskelijan kotiryhmä koettiin sopivan kokoiseksi: vuorovaikutus ja omien kokemusten jakaminen on mielekästä.

Kotiryhmä parantaa tuloksia

 • Opintopistekertymät ja T&K&I-pisteet ylittivät vuositasolla reilusti tulostavoitteet.
 • Vuonna 2009 aloittaneiden opiskelijoiden ryhmässä oli keskimääräistä parempi valmistumisprosentti.

Penttinen, Plihtari, Skaniakos & Valkonen (toim.) 2011. Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. Jyväskylän yliopisto.