Ohjaajan rooli

Vaikka ryhmäohjauksen ytimessä on ryhmäläisiltä saatava vertaistuki, ohjaajalla on erittäin tärkeä rooli sekä ryhmän että yksittäisen opiskelijan näkökulmasta. Ohjaaja on merkittävä henkilökohtaisen tuen ja kannustuksen tarjoaja.

Työskentelyn alkuvaiheessa ohjaaja voi olla ryhmässä ainoa, jonka kaikki ryhmäläiset tuntevat. Hän on yhdysside, joka yhdistää ryhmäläisiä ja ryhmäläiset voivat olla hyvinkin riippuvaisia suhteessa ohjaajaan.

Ohjaaja on vuorovaikutuksen aktivoija

Ohjaajalle on raskasta, jos ryhmä etenee vain ohjaajan ja yksittäisen ryhmäläisen keskinäisen vuorovaikutuksen varassa. Haasteena onkin ryhmäläisten välisen vuorovaikutuksen ja vastuunoton aktivoiminen.

Ryhmäohjauksen edetessä ohjattavien aktiivisuuden tulisi lisääntyä, ja ohjaajan tulisi valtuuttaa ryhmää ottamaan yhä enemmän vastuuta työskentelystä. Ryhmäohjauksessa ohjaajan rooli muuttuu suhteessa yksilöohjaukseen. Sen sijaan, että ohjaaja ohjaisi yksilöitä ryhmässä, hänen roolinsa on aktivoida ryhmäläisten keskinäistä vuorovaikutusta.

Ohjaajan rooli muuttuu ohjaajakeskeisestä yksilöiden ohjaamisesta opiskelijakeskeiseen ryhmän vuorovaikutuksen aktivoimiseen.

Ohjaajan rooli muuttuu ohjaajakeskeisestä yksilöiden ohjaamisesta opiskelijakeskeiseen ryhmän vuorovaikutuksen aktivoimiseen.

Lue lisää: Penttinen, Skaniakos. Ohjauskeskustelusta ryhmäohjaukseen. Teoksessa Penttinen, Skaniakos, Ansela, Plihtari (toim.) 2011. HOPS-ohjaus Osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia. Jyväskylän yliopisto.