Työelämävalmiuksien ​ohjaus

Opiskelija tarvitsee ohjattua vertaistukea opintojen kaikissa vaiheissa. Opiskelijoiden keskinäinen vertaistuki ei synny itsestään opintojen aikana. Vertaistutorointia tulee kehittää yhteistyössä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Opinnäytteiden valmistumista voidaan tukea ohjatuilla vertaisryhmillä. Myös ohjaajat tarvitsevat vertaistukea pedagogiseen kehittämiseen ja työssä jaksamiseen.

Opinnot etenevät opiskelijoiden omassa tavoitetahdissa huolimatta yhteiskunnan odotuksista tai mutkista opintopolulla. Opiskelijat ovat tyytyväisiä opiskelutahtiinsa, vaikka viivästyisivät yhteiskunnan asettamista tavoiteajoista. Työssäkäynnistä on opinnoille sekä hyötyä että haittaa.

Internetin ja sosiaalisen median käytön yleistyessä ohjaus tulee mitoittaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Erot opiskelijoiden tiedollisissa ja taidollisissa valmiuksissa ovat kasvaneet. Modernin teknologian käyttötaidot tulisi integroida kiinteäksi osaksi ohjaajien koulutusta.

Pedagogiikan avulla opiskelijoita voidaan auttaa oivaltamaan yliopistossa opitun käyttökelpoisuus työelämässä. Yliopistossa opitaan monipuolisesti työelämätaitoja, mutta opiskelija ei miellä niitä käytännössä hyödynnettävänä osaamisena. Työelämätaitojen konkretisoitumiseksi yliopistokoulutuksessa tarvitaan paikkoja. Siksi työelämätaitojen opettamisessa tullaan integratiivisen pedagogiikan jalanjäljille.

Tieteellinen ajattelu luo perustan akateemisen koulutuksen tuottamille työelämävalmiuksille. Geneeristen taitojen käsite olisi määriteltävä tarkemmin. Tieteellinen ajattelu on merkittävä osa asiantuntijaksi kehittymistä.

Lue lisää: Penttilä (toim.) 2011 Opinnoista (työ)elämään. Tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Harjoituksia

Hyviä harjoituksia niin opiskelijalle kuin ohjaajalle urasuunnitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen Uramatkasta ja Opinnäytepolusta.